خلاصه کتاب عشق هرگز کافی نیست

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ کتاب

عشق هرگز کافی نیست؛ شیوه هایی نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی
پرفسور آرون تی بک – ترجمه مهدی قراچه داغی.

مقدمه
آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی خانواده ها به همراه تفاهم و سازگاری، زندگی را به همراه شادکامی می گذرانند، در حالی که درست برعکس گروهی از مردم در حل و فصل ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل زندگی نیز به همراه دشواری و سردر گمی مواجه اند. چگونه هست که بسیاری از خانواده ها به رغم داشتن مشکلات عینی و ملموس(نظیر فقر، بیماری و مشکلات دیگر) از زندگی به هنجار و به سامانی برخوردارند. در حالی که گروه دیگر به همراه وجود برخورداری از همه گونه امکانات مادی و وسائل راحتی، در گردابی از گرفتاری ها و مشکلات غوطه ورند؟
آیا به رهستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل هست و آنچنان که گاه اینجا و آنجا گفته می شود تنها دو راه وجود دارد: طلاق یا تحمل و خودکشی تدریجی؟!
ریشه مشکلات زناشویی در کجهست و چگونه می توان به حل و رفع آن پرداخت؟
کتاب عشق هرگز کافی نیست پاسخی هست به این پرسش ها، پاسخی که جوهره آن را به سادگی می توان در یک کلام خلاصه کرد: تفاهم!

دیدگاه های مختلف
چشم انداز های به همراهز و بسته: زن و شوهری که خود را در معرض تهدید می بینند به عنوان یک اقدام تدافعی به یک طرز تلقی بسته پناه می برند. وقتی آن ها یکدیگر را از ورای عینک خود مداری می نگرند به ناچار هماهنگی بینشان از بین می رود و به همراه تفسیر های خود مدارانه ی حوادث و به همراه سوء تعبیر انگیزه ها کارشان به عناد می کشد.

شخصیت های متفاوت
شخص مستقل پیشنهاد کمک را نشانه ی تحقیر و فقدان اعتماد می داند و حال آنکه انسان وابسته پیشنهاد کمک را به حساب توجه و علاقه می گذارد.
انسان مستقل جدایی را مترادف به همراه آزادی می داند. حال آنکه برای انسان وابسته جدایی نشانه انزوا و تنها ماندن هست.
وقتی زن و شوهر بی توجه به نظریات یکدیگر به همراه سماجت به طرز تلقی های خود می چسبند، کار به برخورد می کشد.
۱. زن و شوهر به همراهید بدانند که بخش اعظم اصطحکاک میان آن ها ناشی از سوء تفاهم هایی هست که از اختلاف نظر های آن ها نشأت می گیرد.
۲. زن و شوهر به همراهید بدانند که همه خصوصیات همسرآنها “بد” نیست.
۳. زن و شوهر به همراهید در طرز تلقی های خود نسبت به یکدیگر تجدید نظر کنند.

قانونبندی های مشکل ساز
در اندیشه اغلب اشخاص عشق و خوشبختی لازم و ملزم یکدیگرند. آنگونه که تخفیف عشق را مترادف به همراه از دست دادن خوشبختی می دانند. بسیاری از افراد تحت تاثیر این فرمول هستند: اگر مرا بی قید و شرط دوست داشته به همراهشد خوشبخت، و در غیر این صورت بدبخت هستم.
برای برخورد به همراه این ناراحتی ، زن و شوهر می کوشندبه هر طریقی از نابودی زندگی زناشویی خود جلوگیری کنند، و از جمله به به همراهیدها و نبه همراهید های آمرانه متوسل می شوند. غافل از اینکه این سیهست به همراه مقید کردن همسر، خود انگیزی او را محدود می کند و عجیب آنکه این قانون بندی دقیقا عکس آنچه را مد نظر بوده، یعنی از هم گسستن مناسبه همراهت را به دنبه همراهل می آورد.
قواعدی که صرفا برای جلوگیری از ناخشنودی تدوین شده به ناخشنودی واقعی منجر می شود.

قساوت به همراهیدها
به اعتقاد کارن هورنای بعضی بیماران روانی انتظارات غیر منطقی دارند و به هستناد حق و حقوق فرضی برای خود امتیازاتی قائل هستند. اصرار دارند که دیگران، بدون توجه به منافع و نیاز های شخصی به خوهسته های آن ها گردن نهند و چون این خوهسته ها برآورده نمی شود عصبه همراهنیت بر وجود آنها مستولی می گردد.
بعضی از این توقعات متوجه نظام جهانی، سرنوشت و یا خداوند می شود. “حق من هست که خوشبخت به همراهشم” به نظر هورنای این بیماران انقدر در سهم به ظاهر بی تناسب مشکلات خود غرق هستند که نمی توانند از خوشی هایی که در زندگی برای آنها وجود دارد بهره مند شوند.
اشخاص به همراه این طرز تلقی در برخورد به همراه رفتار های خلاف میل خود مایوس و عصبه همراهنی شده به همراه گفتن عبه همراهراتی نظیر” نمی توانم این رفتار را تحمل کنم” واکنش نشان می دهند.
به مطلق کردن امور توجه کنید. اگر به مطلق نگاه کردن ادامه دهید به مرور همسرتان تبدیل به موجود وحشتناکی می شود که امیدی به اصلاح او نیست.

مجازات
در ارتبه همراهط به همراه این به همراهید ها به همراهید دومی هم شکل می گیرد و دستورالعملی برای تلافی نوشته می شود. “به همراهید جوابش را بدهم. به همراهید سرش داد بکشم”
در مراحل اولیه ازدواج، آرمان گرایی و تمایلات شهوانی مانع از بروز اختلافات می شود. به هستناد برخی پژوهش های به عمل آمده به همراه تولد کودک امکان بروز افسردگی و افزایش زود رنجی زن و شوهر بیشتر می شود. به همراه توجه به تجربه های متفاوت دوران کودکی زن و شوهر برای بزرگ کردن فرزند خود نظرات متفاوتی پیدا می کنند و به ندرت اتفاق می افتد که دربه همراهره مسئولیت های یکدیگر در این زمینه به وحدت نظر کامل برسند. این اختلافات می تواند اسبه همراهب تیرگی روابط زن و شوهر را فراهم کند.

ایستادگی در مناسبه همراهت زناشویی
پیچیدگی و ابهام: متاسفانه بسیاری از زوج ها در مخابره افکار، امیال و احساسات خود به یکدیگر به همراه دشواری رو به رو هستند. بعضی خوهسته هایشان را چنان مطرح می کنند که طرف تبه همراهدل از درک آن عاجز می ماند. عقاید خود را مبهم بیان می کنند از طرح موضوع اصلی صحبت طفره می روند. در حاشیه مطلب حرف می زنند. یکی بیش از حد به جزییات می پردازد و دیگری در گفتن و ابراز کلمات صرفه جویی می کند. طوری که کلامش تفهیم نمی شود. و تازه هر دو قویا بر این به همراهورند که به تفاهم میان خود کمک می کنند.
در این شرایط هرگز عجیب نیست که زن و شوهر هردو ناراحت شوند زیرا هر کدام بی خبر از تقصیر خود دیگری را به کند ذهنی و دیر فهمی و سرسختی متهم می کند.
اشکال بزرگ به همراه صراحت حرف نزدن این هست که به سوء تفاهم می انجامد.
دریافت نکردن پیام: مطالعات خانم پاتریشیا نولر، روان شناس، نشان داد که زوج هایی که از مناسبه همراهت زناشویی خوبی برخوردارند و آن هایی که از این مهم بی بهره انددر زمینه درک پیام تفاوت های عمده دارند. مطالعه خانم نولر نشان داد زوج هایی که از زندگی زناشویی خوبی برخوردار نیستند در مقایسه به همراه زوج هایی که زندگی زناشویی خوبی دارند در درک نقطه نظر های واقعی یکدیگر به همراه دشواری بیشتری روبه رو هستند. حال آنکه همین افراد به قدر سایرین صحبت ها و نقطه نظرهای غریبه را درک می کنند.
تفاوت های زن ومرد: زن ها به همراه توجه به خصوصیاتشان بیشتر سوال می کنند. میل سوال کردن در زن ها نشانه علاقه آن ها به صحبت های دیگران هست.
سؤال کردن های آن ها نشانه این هست که به ادامه صحبت به همراه دیگری ارزش می نهند.
زن ها در مقایسه به همراه مردها از ضمایر تو وما بیشتر هستفاده میکنند که علاقه بیشتر آن ها به وحدت و یگانگی هست.

فروپاشی زندگی زناشویی
از امتزاج به اختلاف: زن و شوهر ممکن هست به این نتیجه برسند که خوهسته هایشان آن طور که به همراهید و شاید برآورده نشده هست. ممکن هست به این نتیجه برسند که خود به رفع خوهسته هایشان اقدام کنند حتی اگر این به خود رسیدن به ضرر همسرشان به همراهشد به سود آن ههست.
وقتی رضایت حاصل از نوع دوستی رنگ می به همراهزد، زن و شوهر برای اشتیاق شدید روزهای نخست ازدواج بیشتر به به همراهید ها و بهتر هست ها بها می دهند. وقتی زن و شوهر احساس کردند که وظیفه اخلاقی آن ههست که برای خوهسته های یکدیگر اولویت قائل شوندف سازش و از خود گذشتگی و امتیاز دادن که لازمه هر ارتبه همراهط صمیمی هست به نظر ملال انگیز می رسد.
یکی از جنبه هی مهم خود مداری در ازدواج، تفاوت اصولی طرز تلقی زن و شوهر از یک حادثه هست.

تعصب به خویشتن
مساله آشوب برانگیزتر، تعصب داشتن به خویشتن هست. اشخاص بی آنکه متوجه به همراهشند، حوادث را به گونه ای تفسیر می کنند که خود در موقعیت مطلوب قرار گیرند و بتوانند در جهت تامین منافع خود به خوهسته هایشان برسند. تعصب به خود فاصله درک میان زن و شوهر را افزایش می دهد. مسلما خود فریبی های زیادی در این فرایند وجود دارد.

تعیین معیارها و قضاوت دربه همراهره ی همسر
تاثیر معانی نمادین را می توان به همراه مرور شرایط ناگفته در پیمان نوشته نشده
ازدواج درک نمود.
زن شوهر اغلب یکدیگر را به همراه توجه به معانی نمادین شخصی و نه اهمیت عملی آن قضاوت می کنند.

افکار خاموش (چشم طوفان)
نظر به این که این افکار به سرعت از ذهن عبور می کنند، بدون آمادگی لازم نمی توانید از ماهیت آن ها اگاه شوید. از آن گذشته، ممکن هست افکار خود انگیخته بدوا موجه به نظر برسند، تنها بعد از بررسی حادثه هست که می توانید دربه همراهره مبه همراهلغه آمیز بودن، انحراف داشتن و اشتبه همراهه بودن و یا منطقی بودن آن نظر بدهید.

افکار پنهان
اگر زن و شوهر به جای اینکه یکدیگر را به بی انصافی و کم توجهی متهم کنند علت اصلی رنجش خود را جستجو کنند بسیاری از واکنش های بی تناسب از بین می رود. احتمالا به این نتیجه می رسند که علت اصلی ناراحتی آن ها به جای رفتار ناپسند همسر، حساسیت های خود آن ههست. به همراه این آگاهی شدت واکنش فرد کاهش پیدا میکند و جای سرزنش را برخورد سازنده می گیرد.
متهم کردن همسر هم می تواند به عصبه همراهنیت ختم شود. اگر چه به ظاهر همسر مورد خطاب قرارگرفته، اما زمینه ساز اغلب آن ها تردید به خویشتن و انتقاد از خود هست.

ترفندهای ذهن
سیاه و سفید دیدن امور موجبی هست که زن و شوهر نسبت به یکدیگر و ازدواجشان برداشت های مبه همراهلغه آمیز و ناخوشایند داشته به همراهشند و چون تعریف مناسبی برای مسایل خود نمی یابند، کار چندانی صورت نمی دهند. احساس درماندگی و عصبه همراهنیت در آن ها به وجود آمده، توانایی حل مشکل در آن ها بیش از آنچه هست پایین می آید. واکنش های احساسی ممکن هست کاملا متناوب و به جا به همراهشد اما در اغلب موارد این واکنش های شدید ناشی از خطاهای شناختی هستند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تفکر “همه یا هیچ، ذهن خوانی، تعمیم مبه همراهلغه امیز” اشاره کرد.

انواع خطاهای شناختی
۱. گسسته بینی: خصوصیات امور را طبق میل خود نگاه می کنند و آنچه را نمی خواهند نمی بینند. حوادث را به میل خود تفسیر می کنند و اطلاعات و جزئیات را به میل خود کم رنگ می کنند و اهمیت آن را به حداقل می رسانند. بدوا گسسته بینی محدود به اوقات عصبه همراهنیت هست، اما به تدریج به سایر اوقات زندگی منتقل می شود و بخش کم و بیش ثابت زندگی می گردد.
۲. تجرید های انتخابی: شخص یک عادت یا یک حادثه از یک مضمون وسیع را انتخاب کرده و به هستناد آن نتیجه گیری می کند.
۳. هستنبه همراهط مستبدانه: گاه شدت انحراف به قدری زیاد هست که اشخاص بدون هرگونه دلیل موجه نتیجه گیری های اشتبه همراهه می کنند.
۴. تعمیم مبه همراهلغه آمیز: یکی از مهم ترین خطاهای شناختی که تغییر آن مشکل هست. به خصوص در همسران افسرده که به همراه افکاری نظیر: تو هیچ وقت مرا دوست نداشته ای و .. رو به رو هستند بیشتر مشاهده می شود.
۵. تفکر قطبی شده: همه یا هیچ. میان زوج های خوشبخت زیاد به چشم می خورد.
۶. درشت نمایی: تمایل به مبه همراهلغه گرفتن کیفیات. مصیبت آمیز جلوه دادن بیش از اندازه نتایج و عواقب حوادث هست.
۷. توضیحات انحرافی: اگر فرض را براین بگذاریم که در پس رفتار همسر ما انگیزه ناخوشایندی وجود ندارد، امکان درک علت حادثه، پیش بینی و کنترل آن ساد تر می شود. اگر بدانیم که انتظار چه حادثه ای را می کشیم می توانیم خود را از قبل برای برخورد به همراه آن اماده کنیم. می توانیم به همراه آمادگی بیشتری به سمت حادثه برویم و در صورت نیاز از بروز آن در آینده جلوگیری کنیم.
۸. برچسب منفی زدن: از هستناد و صفت های انفرادی حاصل می شود. از این رو زنی که برای رفتار شوهرش توضیحی منفی مد نظر می گیرد و به او برچسب فاقد مسئولیت، کودن و نظایر آن می زند، و بعد به همراه این برچسب ها انگار که حقیقت هستند برخورد می کند.
۹. شخصی سازی: بسیاری از اشخاص از روی عادت رفتار دیگران را به خود می گیرند. مثلا مردی به توهم خیال می کرد انتقاد های همسرش در مورد بعضی آدم ها مربوط به او هست.
۱۰. ذهن خونی: زن و شوهر تحت تاثیر این به همراهور بی دلیل از رفتار و انگیزه های یکدیگر برداشت نادرست می کنند.
۱۱. هستدلال های عینی: شخص تقصیر احساس منفی خود را به گردن دیگران می اندازد. یکی از دلالیل این خطای فکری پذیرفتن مسئولیت بیش از اندازه هست.

خطاهای ذهنی
۱. کمال طلبی: معیار داشتن برای ایده ال بودن.
۲. هوشیاری بیش از حد: عیب جویی کردن، ریز شدن روی خطاها و اشتبه همراههات
۳. اسناد منفی: “او هرگز کاری را درست انجام نمی دهد”
۴. انتخاب خاطره: به حوادث ناخوشایند توجه بیشتری دارد.
۵. مصیبت آمیز دیدن موقعیت: ” نمیتوانم این وضع را تحمل کنم.” یا وحشتناک جلوه دادن واقعیت. فاجعه سازی.

آناتومی خشم
خشم مانند اشتیاق جنسی مادام که به انجام نرسد و ارضا نگردد پابرجا به همراهقی می ماند. به همراه عصبه همراهنیت می توان برخورد منطقی کرد و میل به حمله را منتفی ساخت.
طرز تلقی افراد از عصبه همراهنیت را برخورد آن ها به همراه مشکل مشخص می سازد.
درک عصبه همراهنیت بیش از عصبه همراهنی شدن به تسکین شخص عصبه همراهنی کمک میکند.
به همراه این حال گهگاه نشان دادن خشم و رفتار خشم گنانه برای ادامه زندگی ضروری هست مثلا زنی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته می تواند به همراه نشان دادن خشم از موجودیت خود دفاع کند.

دردهای روانی
بی تفاوتی کامل نسبت به تحقیر ها و سرزنش های دیگران نشانه ی آن هست که گیرنده های مغز خود را از کار انداخته ایم تا برای پیام سایرین قدر و ارزشی قائل نشویم.
زندگی زنا شویی سعادتمندانه: به همراه اتخاذ یک طرز تلقی سازنده اگر زمینه مشارکت همسرتان را جلب کنید می توانید اقدامانی در جهت تحکیم روابط خود به عمل آورید.
مثلا می توانید به رفتارهای ناخوشایند همسرتان توجه کنید و در مقام تعریف از آن حرف بگویید. می توانید به کارهایی مبه همراهدرت ورزید که اسبه همراهب رضایت خاطر همسر خود را فراهم سازید و به طور مستقیم رضایت خاطر خود را افزایش دهید.
وقتی همسر خود را به صفتی منفی متصف می کنید راه پیشرفت را بر روی حل مساله می بندید.

تقویت بنیادها
۱. همکاری: اقدام مشترک برای دستیابی به هدف هایی که به عنوان یک زوج برای خود در نظر می گیرید.
۲. تعهد: در هر شرایط و به رغم همه مشکلات پیوند زناشویی خود را حفظ کنید.(ترس و نگرانی می تواند مانع تعهد شود) ویا حتی فرض تعهد: “می توانم به همسرم اعتماد کنم که حافظ منافع من به همراهشد و یا می توانم روی حسن نیت همسرم حساب کنم.”
۳. صمیمیت: توجه به خوهسته های همسر امکان صمیمیت را به وجود می آورد.

فایده تردید
انتظار صداقت صد در صد در ازدواج میان دو انسان که هرکدام حساسیت ها، غرورها و جنبه های تدافعی متفاوت دارند، کار انقدرها درستی نیست.
در یک ازدواج مطلوب زن و شوهر به همراهید بتوانند شک خود نسبت به یکدیگر را به همراه هم در میان بگذارند. اما رسیدن به این مطلوب ساده نیست و در کاربرد آن به همراهید جانب احتیاط را گرفت.

وفاداری و جانبداری
در ازدواج احساس یگانگی معانی نمادین متعددی دارد. عبه همراهراتی نظیر “درست یا غلط او همسر من هست “به این معنهست که زن یا شوهر بتوانند به طور دائم روی حمایت همسر خود حساب کنند.
شوهری که زنش در مقابل دیگران از او جانبداری نمی کند، احساس آسیب پذیری می کند.
سازگار کردن روابط زناشویی: زن و شوهر در مواقع بحران امتیازات مثبت یکدیگر را نمی بینند. آن ها به همراهید چند هفته ای را صرف کنند و به جنبه های مثبت زندگی خود بپردازند.
مصاحبت و به همراه هم بودن یکی از سرمایه های ازدواج موفق هست که می توانید به سادگی و صرفا برای برنامه ریزی به آن دست یابید. صمیمیت مفهوم وسیعی هست که می تواند از بحث دربه همراهره جزئیات زندگی تا افشای خصوصی ترین احساسات جنسی را که به راحتی آن را به همراه کسی درمیان نمی گذارید در بربگیرد.
اغلب زن ها شوهرانشان را دوستان خود نمی دانند و این نقش را به زن های دیگری محول می کنند اما اغلب مردها، زن خویش را بهترین دوست خود تلقی می کنند.
آن ها به همراهید بتوانند به دور از هرگونه طنز و طعنه و به همراه صراحت رفتارهای مورد علاقه خود را به همراه هم در میان بگذارند.

مراحل نه گانه اصلاح خطاهای شاختی
۱. واکنش احساسی را به همراه افکار خود انگیخته ارتبه همراهط دهید زیرا شخص به همراه توجه به معنای که برای حادثه در نظر می گیرد احساس های متفاوتی پیدا می کند.
۲. از قدرت تصور برای شناخت افکار هستفاده کنید.
۳. شناخت افکار خود انگیخته را تمرین کنید.
۴. به همراهزبینی کنید.
۵. افکار خودانگیخته خود را مورد سوال قرار دهید.
۶. قالب جدید: برداشت منفی و برداشت مثبت را جدا کنید.
۷. پیش بینی های خود را بیازمایید.
۸. برچسب منفی زدن به خطاهای شناختی.
۹. هستفاده از واکنش های منطقی.
هنرگفتگو:به ندرت تجربه ای لذت بخش تر از این هست که حرف مبهمی را بزنید و بدانید که همسرتان دقیقا منظور شما را می داند.
(صحبت های صادقانه اما زیان به همراهر جراحات احساسی عمیقی را در دل همسر ایجاد می کند.)
یکی از گرفتاری های این مساله این هست که می گوید انسان در شرایط احساسی شدید حرف دلش را می زند واقعیت این هست که در مواقع بروز بحران های احساسی، احتمال اینکه افراد منظور اصلی خود را به همراهزگو کنند کمتر هست. در این مواقع اغلب آنچه می گویند افکاری هست که از یک برنامه تفکر ابتدایی ناشی می شود. آکنده به خطاهای شناختی و تعمیم های مبه همراهلغه آمیز.

هنر سازگاری
هستفاده از راه حل های منطقی و اصولی:
۱. حادثه را دقیقا تعریف کنید.
۲. نوع اختلاف خود را مشخص کنید.
۳. درصددیافتن راه حل برآیید.
۴. راه حلی که مناسب تر هست انتخاب کنید.
(معیار های سخت گیرانه هم یا ناشی از مشاهدات دوران کودکی هست، یا برداشتی از توصیه های افراد حرفه ای که ممکن هست فاقد اعتبه همراهر علمی به همراهشند و یا از نگرانی ها تردید های درونی نشآت می گیرد.)
بسیاری از اشخاص هراس های پنهان دارند و نمی دانند که این هراس ها به معیارها و توقعات سخت گیرانه آن ها دامن می زند.
سازش: به دلایل مختلف روانی، مصالحه برای بعضی اشخاص بسیار دشوار هست. سازش به معنای کنار گذاشتن این معیار های سخت هست در حالیکه گاه سازش معنای تسلیم شدن را تداعی می کند.

جلسات حل اختلاف
۱. موضع تدافعی نگیرید.
۲. سعی کنید به طور دقیق کاری را که صورت داده اید یا نداده اید و سبب ناراحتی همسرتان شده هست را مشخص کنید. برای اطلاع از چگونگی مساله زن و شوهر به همراهید شکایت خود را مطرح کند و طرف مقابل به جای جبهه گیری در مقابل آن در مقام پرسش و تحقیق برآید. سعی کنید به جای “تو” از “من” هستفاده کنید. بهتر هست بگویید:”وقتی بی خبر دیر می کنی، من نگران می شوم” و نگویید “تو همیشه به همراه دیر آمدنت مرا ناراحت می کنی”.
بسیاری از زوج ها متوجه نیستند که ممکن هست همسرشان به اموری که در نظر آن ها بسیار مهم هست بی توجه به همراهشند. متوجه نیستند کاری که در نظر آن ها حائز اهمیت هست در نظر همسرشان بی اهمیت جلوه کند و در نتیجه این طرز تلقی همسر خود را به کم توجهی و بی علاقگی او نسبت می دهند.
تخفیف خشم: وقتی مشاجره های تند اسبه همراهب دلگیری زن و شوهر از هم می شود، احساس عشق و محبت در آن ها فرو می نشیند. این پدیده ناشی از این واقعیت هست که طرز تلقی های منفی به احساسات منفی نظیر رنجش ، غم و اندوه می اتجامد.
خشم و عصبه همراهنیت ناشی از معانی نمادینی هست که زن و شوهر برای اعمال یکدیگر در نظر می گیرند.

حل مساله درونی
۱. وقتی احساس می کنید به خشم آمده اید از خود بپرسید آیا خشم من به جا هست؟
۲. آیا ناشی از خود من هست یا در اثر مشکلی که در روابط ما وجود دارد و صورت خارجی گرفته هست؟
۳. از خود بپرسید: افکار خود انگیخته من کدام هست؟ رفتار همسرم را چگونه تفسیر می کنم؟ آیا ارزیابی من درست و عینی هست یا برای معنایی که برای آن در نظر گرفته ام؟ ایا برداشت من به همراه انچه اتفاق افتاده ارتبه همراهط منطقی دارد؟
۴. اگر خشمتان درست و متناسب به نظر می رسد از خود بپرسید آیا ممکن هست این طرز تلقی ناشی از خطاهای شناختی به همراهشد؟
۵. از خود بپرسید : آیا از حمله به همسر خود لذت می برید؟

مسائلی ویژه
برای بسیاری از زن ها در نقش مادری اختلاف در مقابل آنچه می بخشند و آنچه دریافت می کنند، منجر به نوعی اختلاف احساسی از نوع افسردگی می شود. مردها هم از عواقب این امر مصون نیستند. آن ها هم ممکن هست احساس کمبود محبت و توجه بکنند.
زوج هایی که هر دو بیرون از خانه کار می کنند:
۱. برجنبه های مثبت تاکید کنید. مزایای کار کردن هر دو بیرون از خانه.
۲. اولویت بندی: کارکردن توام زن و مرد بیرون از خانه به همراه برخی نیاز های زندگی خانوادگی در تضاد هست به همراهید برای از بین بردن این تضاد اصولی را رعایت کرد.
۳. به همراه خودتان کناربیایید: رسیدن به کمال مطلوب در زندگی شغلی و خانوادگی غیر ممکن هست.
۴. نقش های خود را در خانه و محل کار از هم جدا کنید.
۵. در انتخاب معیار واقع بین به همراهشید.
۶. مسئولیت های داخل خانه را مشخص نمایید.
۷. طرز تلقی مشارکت در امور را به همراه همسرتان ترویج دهید.
۸. موازنه میان کار و تفریح ایجاد کنید.

خلاصه کتاب عشق هرگز کافی نیست

http://ramzinebook.ir/wp-content/uploads/2017/08/ketabfarsi.ir

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم