دانلود کتاب انسان روح هست نه جسد (جلد اول)

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ کتاب

انسان روح هست نه جسد (جلد اول)
کاوشی در دانش جدید روح شناسی

مطالب این کتاب تنها بحث فلسفی مبتنی بر منطق ساده نیست، بلکه روشهای علمی و تجربی هست که به همراه منتهای دقت به همراه دقیقترین تجهیزات پیشرفته مادی، در ظرف سالیان درازی انجام شده تا حقیقت روح و تجلیات آن را پس از مرگ طبیعی محرز و مسلم بدارند.

نتیجۀ مهمی که من از بحثهای علمی و بررسیهای خود بدست آوردم این هست که انسان روح هست نه جسد ، این همان عنوانی هست که آن را برای این کتاب انتخاب کردم ، تا در تحت این عنوان ، آنچه را که از نتایج ثابت مهم در جستجوی خود در مورد قضایای جاودانگی روح و همچنین مسایلی که در روشنایی علم جدید مربوط بروح میشود ، بدست آورده ام،برای خوانندگان بیان کنم.

بعضی بدون اینکه به متن کتاب توجه کنند به این عنوان اعتراض کرده چنین گفته اند: چرا نمی گویی انسان از روح و بدن تشکیل شده؟ تا به حقیقت نزدیکتر به همراهشد. لکن بنظر من حقیقت این هست که در علم معرفت الروح ، انسان فقط روح هست.

زیرا جسد خاکی فقط به منزله یک ردای کهنه ای هست که روح بخود پیچیده تا روز معین روز مرگ ضمن اینکه برای حفظ خود از آن هستفاده میکند ، آن را هم به همراه خود بهر کجا میخواهد میبرد . آیا سزاوار هست ما کسی را که ردا پوشیده ، ولو اینکه این ردا از بهترین پارچه ها به همراهشد ، بنام ردا بشناسیم؟ به همراهزهم شایسته نیست ما دُر گرانبهایی را بنام آن صندوقی که محتوی آن دُر هست ، بشناسیم و یا پرندۀ زیبه همراهیی را بنام قفسی که از هستخوانهای پوسیده در ست شده ، تا راه آزادی پرنده را موقتاً سد کند ، بشناسیم.

بنظر من آنچه که مقرون به واقعیت میبه همراهشد ، این هست که ، انسانی که ذات ناطقۀ ما را مجسم میکند ، تنها روح هست. اما جسد مادی نشان دهندۀ نمو ما در طبیعت میبه همراهشد ، و تا دم مرگ قالب روح میبه همراهشد، رابطه ای به همراه انسان بودن ما ندارد. اگر ما بخواهیم در بیان این مفهوم از مفاهیم ریاضی هستفاده کنیم ، به همراهید بگوییم ، روح جسد نیست. بلکه همان چیزی هست که به آدمی شخصیت میدهد. و حقیقت عقل و اخلاق وی را هم تحقق می بخشد.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی رمزینه کتاب را ببینید.

» رمزینه کتابهای مرتبط:
تله پاتی
واقعیت ها را بدانیم
عصای جادویی عیسی و حکاکیهای معبدی در دامی

نسخه ها

حجم: ۱۴ مگابه همراهیت

دریافت ها: ۴۱۱۱

تعداد صفحات: ۵۹۷درج دیدگاه مختص اعضا هست! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم