دانلود کتاب بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه – سید مسعود مجیدی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

سید مسعود مجیدی در کتاب بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه به مبه همراهحثی چون تبیین سیهست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی، تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران، ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکز تقنینی و ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر اشاره می‌کند.

جاسوسی در زمره جرایمی هست که جایگاه ویژه‌ای را در تمامی تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در زمینه جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده هست. دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید به همراهید در میزان به همراهلای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست. 

وقتی حرفی از جاسوسی به میان می‌آید، ذهن عامه مردم که اطلاعات کمی از جزییات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه‌ها و سازمان‌های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می‌شود. به همراه این حال نبه همراهید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمان‌ها می‌شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف توسط افراد و سازمان‌های گوناگون ارتکاب می‌یابد و در دهه هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را دهه جاسوسی نامیده‌اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیهستمداران و تا حد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده هست. 

در زمینه رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شبه همراههت‌ها و وجوه افتراقی هست. جمع‌آوری اطلاعات، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمره موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می‌تواند در زمره وجوه افتراق به همراهشد. در زمینه رکن معنوی نیز به همراه آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوء نیت عام اکتفا نموده ولیکن در حقوق ایران علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی انگیزه مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده هست. 

کتاب بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه یکی از مصادیق به همراهرز و قدیمی جرائم علیه امنیت را، جرم جاسوسی می‌داند که معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فرا ملی هست، چرا که اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره‌های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. 

فهرست مطالب

مقدمه

اهمیت و اهداف

پرسش‌ها

فرضیه‌ها

فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبه همراهنی و درآمدی بر جلوه‌های

جرم انگاری حداکثری در جاسوسی

مبحث نخست: به همراهزشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور

گفتار اول: به همراهزشناسی مفاهیم

در اصطلاح

الف- در قانون

ب- در حقوق کیفری

ج- در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی

۲- جرم انگاری

۳- سیهست کیفری

گفتار دوم: تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها

۱- معیارها

معیار عینی

معیار ذهنی

معیار ملیت «تابعیت»

مدل انتخابی ایران و فرانسه

مبحث دوم- مبه همراهنی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی

گفتار اول: مبه همراهنی جرم انگاری

الف- مبه همراهنی شرعی

ب- مبه همراهنی عرفی

۱- دفاع از امنیت عمومی مردم

۲- دفاع از حاکمیت سیاسی

گفتار دوم: تحولات تاریخی جرم جاسوسی

الف: جاسوسی از قرن پنجم تا هجدهم میلادی

ب: جاسوسی در مکاتب مشهور حقوق جزا

۱٫ مکتب عدالت مطلق

۲٫ مکتب کلاسیک

۳٫ مکتب تحققی (اثبه همراهتی)

۴- مکتب دفاع اجتماعی

۱- اروپا

۲- ایران

مبحث سوم: درآمدی بر جلوه‌های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی

گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی

گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق

گفتار سوم: جرم انگاری به همراه اکتفا به سوء نیت عام

گفتار چهارم: جرم انگاری به همراه ایجاد تغییر در موضوع جرم

فصل دوم: ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ‌های کیفری در قبه همراهل جاسوسی

مبحث نخست: ارکان بزه جاسوسی

گفتار نخست: عنصر مادی

الف) موضوع جرم

۱- اطلاعات

۲- اشیاء

ب) رفتار مجرمانه

گفتار دوم: رکن معنوی

الف- سوء نیت عام

ب- سوء نیت خاص

ج- انگیزه مجرمانه

گفتار سوم: رکن قانونی

الف- در حقوق ایران

۲) در دوران پس از انقلاب

ب: در حقوق فرانسه

مبحث دوم: پاسخ‌های کیفری

گفتار نخست: پاسخ‌های کیفری سرکوبگر

الف: اعدام

ب- زندان

ج- جزای نقدی

گفتار دوم: پاسخ‌های کیفری ارفاقی

الف- تعلیق مجازات

ب- آزادی مشروط

ج- عفو

نتیجه گیری، جمع بندی و پیشنهادات

منابع و مآخذ

الف- کتاب‌ها

فارسی

عربی

فرانسه

مقالات و نشریات

پایان نامه‌ها

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم