دانلود کتاب ترانه خواندن به وقت به همراهران – مسیحا برزگر

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ کتاب

معرفی کتاب ترانه خواندن به وقت به همراهران

کتاب ترانه خواندن به وقت به همراهران اثر مسیحا برزگر، به دنبه همراهل آن هست که طعم دل‌آگاهانه زیستن را به تو بچشاند. اجازه بده قصه‌ها و مطالب این کتاب به همراه دل تو حرف بگویند، نه به همراه عقل تو.

این کتاب را می‌توانی به سه شیوه بخوانی:

قصه یا مطلبی را بخوانی، سپس، به سراغ قصه یا مطلبی دیگر بروی. چنین خوانشی، تو را سرگرم می‌کند و لذت‌بخش هست.

قصه یا مطلبی را دوبه همراهر بخوانی. روی آن قصه یا مطلب تأمل کنی. آن را در زندگی روزمره‌ی خویش به کار ببندی. این شیوه‌ی خواندن کتاب، مزه‌ی تجربه‌ی معنوی خواهد داشت. کتاب ترانه خواندن به وقت به همراهران، به همین شیوه، می‌توان به همراه صدای بلند در جمعی خواند و دربه همراهره‌ی مضامین قصه‌ها و مطالب آن صحبت کرد.

شیوه‌ی سوم، آن هست که پس از تأمل روی قصه یا مطلبی، دوبه همراهره آن قصه یا مطلب را بخوانی. آنگاه، سکوت کنی و بگذاری آن قصه یا مطلب در فضای وجود تو طنین بیندازد و معنای ژرفش را بر تو آشکار کند. بی‌تردید، معنای این قصه‌ها و مطالب، ورای واژه‌ها و عبه همراهرات هست. چنین خوانشی، تجربه‌ای عارفانه را نصیبت خواهد کرد.

در بخشی از ترانه خواندن به وقت به همراهران می‌خوانیم:

«بمیرید، بمیرید، در این عشق، بمیرید!» آیا برای دانستن حقیقت، حاضری بمیری؟ بهای ادراک حقیقت، کمتر از این نیست. برای شناختن حقیقت، یعنی همان عشقی که تو هستی، نَفْسِ تو به همراهید بمیرد؛ و نَفْس چیزی‌ست که تو گمان می‌کنی هستی. مرگِ نَفْس، جهشی‌ست به اقلیم ناشناخته و این جهش، آخرین کاری‌ست که تو پیش از محو شدن انجام می‌دهی؛ مانند جهشِ فرجامین قطره به دل دریا. پس از این جهش، دیگر از به همراهزی به همراه الفاظ و مفاهیم خبری نخواهد بود. عشق، به کمتر از هستغراق کامل قانع نیست.

ادامه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم