دانلود کتاب ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک – محمد مددپور

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ کتاب

معرفی کتاب ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک

کتاب ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک اثر محمد مددپور به صورت نظری به ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک در حوزه تکنولوژی اطلاعات می‌پردازد. تکنولوژی صرفا پیچ و مهره و ترکیب و ساختی از اجزاء فلزی و غیر فلزی نیست، بلکه عملکرد یا فونکسیونی بیرونی و درونی خاص خود دارد.

محمد مددپور هنر را اصیل و خدایی می‌خواهد و به همراهور دارد که روح سرمایه‌داری و هنر صنعتی، هنر را اقتصادی، به همراهزاری و کالایی می‌کند، آن‌چه به جا می‌ماند، جز برهنگی هنری نیست.

کتاب ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک، در یک مقدمه علمی، چهار فصل و کلام آخر به پایان برده شده هست که به دو راه تکنیکی و معنوی فراروی ما پرداخته هست. چهار فصل کتاب به صورت کلی، نقدی هست به صنعت هنر تکنولوژیک که به جای پرداختن به روح هنری و نقبی به هنر که برخوهسته از جهان ناسوتی و لاهوتی هست، به جهان مادی و سرمایه‌داری بسنده شده هست. آن‌چه از هنر در عصر تکنولوژیک مانده هست، کاریکاتوری هست از هنر اصیل و واقعی‌ای که بیشتر به وارونگی هنری می‌ماند.

فصل اول کتاب به ماهیت تکنولوژی از نظر فلسفی و علمی به هنر می‌پردازد و بنیاد حضوری و مابعدالطبیعی تکنولوژی را به بحث می‌گیرد و از اصول تکنیکی، انتقال تکنولوژی به معنی فلسفی، آشفتگی انتقال تکنولوژی کاربردی به کشورهای غیر تکنولوژیک می‌گوید.

در فصل دوم به تجلی وجود در نظام تکنیک و نظام معنوی می‌پردازد که هنر و صنعت قدیم و جدید، مابعدالطبیعه هنر تکنولوژیک، اندیشه انتقادی پرپر حافظ نظام تکنیک و غرب‌زدگی از بحث اصلی آن هست.

در فصل سوم به مابعدالطبیعه سینما، هنر تکنولوژیک می‌پردازد که تکنولوژی نحوی انکشاف حقیقت، وارستگی از عالم تکنیک، تکنیک هنر سینما، ولایت، صورت انکشاف حقیقت از بحث اصلی آن هست.

فصل چهارم به اطلاعات و تکنولوژی اطلاعاتی می‌پردازد که تکنولوژی اطلاعاتی رسانه‌های گروهی، تکنولوژی اطلاعاتی تحقیقاتی علمی، اطلاع به ایران از اهم بحث این فصل هست.

در متن کتاب دربه همراهره هنر، چنین آمده هست: ما نبه همراهید تسلیم همان نسبتی شویم که بین بشر جدید و تکنولوژی وجود دارد. تسخیر جوهر تمدن جدید غرب در گروه همین تغییر نسبت هست، وگرنه، گزینش، آن‌سان که ما انتظار داریم امکان پذیر نخواهد بود.

بنابراین مقدمات دو راه در برابرمان قرار می‌گیرد:

یک راه به سوی غرب و تفکر تکنیکی، به همراه صبغه‌ای دینی و شرعی هست که امپریالیسم و تفکر هستیلایی صورت سیاسی آن هست. روح هستیلایی تکنیک در جهات مختلف آن آشکار می‌شود. تکنیک آدمیان را به هستخدام و سیطره خویش در می‌آورد. از سویی نیاز به مواد اولیه و به همراهزار فروش کالاهای تکنیکی، سیهست هستیلایی را ایجاب می‌کند.

اگر در گذشته هستعمار و امپریالیسم برای سیطره بر سرزمین و ثروت آن بود، امروز امپریالیسم برای سیطره تکنیکی هست و این سیطره نیازی به هستعمار مستقیم ندارد، خود رقابت در به همراهزار عرضه و تقاضای کالا نیاز به برتری سیاسی و نظامی را می‌طلبد و کشورهایی که پیشرفته محسوب می‌شوند، واجد این نیروی نظامی و سیاسی‌اند.

راه دیگر چنان‌که اشاره کردیم، روی‌ آوری به تفکر معنوی و تجدید عهد گسسته دینی هست، و خود آگاهی نسبت به تفکر تکنیکی و نهایتا تصرف در جوهر مدرینته و نظام تکنیک به همراه روح اسلامی. در این خودآگاهی می‌توان تکنیک را چون یک امر حقیقی مورد تفکر قرار داد و از تفکر غالب آن گذشت، این تحول تاریخی به همراه انقلاب اسلامی می‌تواند آغاز شده به همراهشد.

این انقلاب به همراه احیای تفکر و راه معنوی می‌تواند، بی‌ آن‌که به گزینش اجبه همراهری تکنیک دست زند، روح و جوهر تمدن جدید را به تسخیر خود درآورد، نه آن‌که به همراه جسم آن درآویزد و طلب التقاط و انفعال در فضای تکنیکی نماید و از ذات غیر تکنولوژیک تکنیک غافل بماند. ما نبه همراهید تسلیم همان نسبتی شویم که بین بشر جدید و تکنولوژی وجود دارد. تسخیر جوهر تمدن جدید غرب در گرو همین تغییر نسبت هست، وگرنه، گزینش، آن‌سان که ما انتظار داریم امکان‌پذیر نخواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: ماهیت تکنولوژى از نظر فلسفى و علمى

بنیاد حضورى و ما بعدالطبیعى تکنولوژى

اصول تفکر تکنیکى

انتقال تکنولوژى به معنى فلسفى

تعریف ابزارى و انسان مدار تکنولوژى

آشفتگى انتقال تکنولوژى کاربردى به کشورهاى غیر تکنولوژیک

فصل دوم: تجلى وجود در نظام تکنیک و نظام معنوى

مقدمه

هنر و صنعت قدیم و جدید

انکار کل و کل انگارى اساس غفلت از ماهیت تکنیک و وجود تاریخى بشر

روح تفکر جدید و نسبت دینى و ما بعدالطبیعى به همراه وجود

ما بعدالطبیعه هنر تکنولوژیک

ما بعدالطبیعه جدید، تفکر حسابگرانه و تکنیکى

اندیشه انتقادى پوپر حافظ نظام تکنیک

تفکر معنوى هیدگر و نظام معنوى فراتکنیکى

جمع میان دو نظام معنوى و نظام تکنیک: ماهیت انقلاب اسلامى و غرب‌زدگى

صنعت و هنر اسلامى، صنعت و هنر آماده‌گر معنوى

نسبت روحانیت مسیحى و اسلامى به همراه هنر دینى

به همراهزگشت به روح تفکر معنوى و گذشت از نظام تکنیک و هنر تکنولوژیک

هنر تکنولوژیک و سینماى آماده‌گر

هنر سنتى و هنر مدرن در مقام آماده‌گرى

کلام آخر

فصل سوم: ما بعدالطبیعه سینما، هنر تکنولوژیک

تکنولوژى نحوى انکشاف حقیقت

وارستگى از عالم تکنیک

تکنیک هنر سینما: ولایت، صورت انکشاف حقیقت

فصل چهارم: اطلاعات و تکنولوژى اطلاعاتى

اطلاعات

تکنولوژى اطلاعاتى رسانه‌هاى گروهى

تکنولوژى اطلاعاتى تحقیقاتى علمى

توسعه و مدل‌هاى توسعه کنونى و ضرورت انتقال و تنگناهاى ورود تکنولوژى اطلاع رسانى به ایران

کلام آخر: دو راه تکنیکى و معنوى فراروى ما

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم