دانلود کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم – دیو رابینسون

۲۳ دی ۱۳۹۶ کتاب

معرفی کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم

کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم از مجموعه‌ی مواجهات پست‌مدرن به قلم روان و شیوای دیو رابینسون هست که به شرح آرای مهم ویلهلم فریدریش نیچه در به همراهفتاری پست‌مدرن می‌پردازد.

رابینسون در این اثر موجز که بیشتر به مقاله‌ای طولانی شبه همراههت دارد تا کتاب، نیچه را نخستین کسی می‌داند که پی به معنای واقعی مدرنیته برد. عمق تأملات و به همراهریک‌بینی‌های وی چنان هست که نویسنده کتاب، نیچه را پیامبر عصر خود لقب می‌دهد. کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم (Nietzsche And postmodernism) پس از شرح مختصری از زندگی نیچه، به بیان دیدگاه‌های او در زمینه‌ی موضوعات گوناگون به‌خصوص مبه همراهحث زبه همراهن‌شناختی وی می‌پردازد و تلاش می‌کند از این راه نقبی به مکتب پست‌مدرن و ارتبه همراهط آرای چهره‌های برجسته‌ای چون لیوتار، بودریار و فوکو به همراه نظریات نیچه بزند. از ویژگی‌های برجسته‌ی کتاب می‌توان به توانایی نویسنده در شرح مفاهیم پیچیده‌ی فلسفی به زبه همراهنی ساده و همه‌ فهم اشاره کرد که کتاب را در حد درک خواننده‌ی عادی فهم‌پذیر ساخته و از این طریق کوشیده تا طیف وسیع‌تری از خوانندگان را تحت پوشش قرار دهد. دیو رابینسون (Dave Robinson) که خود دانش‌آموخته‌ی فلسفه و هستاد پاره‌وقت مطالعات انتقادی و نویسنده‌ی کتاب‌هایی چون درآمدی بر فلسفه و درآمدی بر اخلاقیات هست به‌ خوبی توانسته در مرز به همراهریک نگارش اثری همه‌ فهم اما جدی قلم بزند.

بیشترین تلاش برای ارائه قرائت‌های رادیکال از تفکرات نیچه پیرامون حقیقت، در میان اندیشمندان پست مدرن و پساساختاری فرانسوی صورت گرفته هست و به همراهید گفت که بیشترین دِین به نیچه را همین اندیشمندان دارند که امروزه به عنوان اندیشمندان پست‌مدرن شناخته می‌شوند.

نیچه، اندیشمندی هست که به نقدی صریح از مبه همراهنی اخلاقی و فلسفی مدرنیسم پرداخت. او به ایده‌آلیسم، خردبه همراهوری، کل‌گرایی و ذات‌گرایی و سوژه دکارتی حمله کرد و انسان را اسیر دست به همراهزی‌های زبه همراهنی دانست و هرگونه خودِ واحد و پیش‌بنیاد را نفی کرد. این نظرات او بر پست‌مدرنیسم و فیلسوفان پست‌مدرنی چون فوکو و دریدا تاثیر عمیقی گذاشت.

نیچه مهمترین و اثرگذارترین فیلسوف بر پست‌مدرنیسم محسوب می‌شود. به ویژه کسانی چون فوکو، دریدا، بودریار، لیوتار و دلوز بیش از دیگران تحت تاثیر اندیشه‌های او بوده‌اند.

مهمترین نظریه نیچه که اندیشمندان پست مدرن را متوجه خود کرده دیدگاه او دربه همراهره حقیقت هست. او در آثار خود حقیقت به معنای رایج فلسفی آن را به انتقاد گرفته هست.

نیچه، به همراهورها و نگرش‌های متافیزیکی را توهم و دروغ می‌داند و حقایقی که در تجربه‌های عملی آدمیان ظاهر می‌شود را می‌ستاید. همچنین دیدگاه او در مورد خود و هویت نیز تاثیر خاصی بر اندیشمندان پست‌مدرن گذاشت.

نیچه می‌گوید هویت چیزی هستوار و واجد انسجام نیست بلکه ساختاری فرهنگی هست که در شرایط حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد و ماهیت پایداری ندارد. این نگرش اساس تحلیل پست مدرن‌ها در خصوص معنای شخصیت و هویت فرد هست.

به هر تقدیر، مدعای اصلی کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم این هست که اندیشمندان پست‌مدرن همگی اندیشه‌های نیچه را سرچشمه الهام خود می‌دانند زیرا نخست این نیچه بود که حقیقت اخلاق مسیحی، معرفت و علم جدید را مورد نقادی قرار داد.

در بخشی از کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم می‌خوانیم:

به به همراهور فیلسوفان روشنگری همچون دکارت، وجه تمایز «انسان» از دیگر موجودات «عقل» هست. به‌زعم دکارت، مادامی‌ که خودمان را محدود به نوع خاصی از پژوهش‌های علمی و فلسفی کنیم، می‌توان از عقل‌ برای دستیابی به معرفتی خطاناپذیر هستفاده کرد. عقل جهان‌ شمول، عینی و خودمختار هست و اگر به‌طور روشمندی به کار گرفته شود، می‌تواند علم و جامعه را به سمت پیشرفت و ترقی رهنمون شود.

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم

نیچه‌ی پیامبر

گذری کوتاه بر زندگی نیچه

نیچه و زوال مسیحیت

یونانیان

علیه مسیحیت و هستعلا

شوپنهاور و اراده‌ی معطوف به قدرت

بنیاد‌ستیزی

روشنگری

واژگان، حقیقت و اندیشه ها

مسأله‌ی منطق

ویرانسازی علم

چشم اندازبه همراهوری، پیشرفت و نهیلیسم

به همراهور به خود

تبه همراهرشناسی اخلاق

ارزش‌های مسیحی و نهیلیسم

ارزیابی شک‌گرایی نیچه

ابرانسان و به همراهزگشت جاودان

به همراهزگشت جاودان

پست مدرنیسم و نیچه

اما پست مدرنیسم چیست؟

ساختارگرایان

دریدا و شالوده‌شکنی

دریدا و نیچه

لیوتار و نیچه

فوکو و گفتمان سیاسی

فوکو و نیچه

نیچه و فمینیسم پست‌مدرن

نیچه و رورتی

نیچه‌ی پست‌مدرن؟

نیچه‌ی پدیدارگرا

تکوینِ چشم‌اندازبه همراهوری

چشم‌اندازبه همراهوری کمتر رادیکال

نیچه و علم

سوژه

نتیجه‌گیری

مفاهیم کلیدی

یادداشت‌ها

کتابشناسی فردریش نیچه به آلمانی

کتاب‌هایی دربه همراهره‌ی نیچه

مجموعه مواجهات پست‌مدرن

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم