دانلود کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش (جهان از دریچه علم و عقل و وحی) – محمود رضاقلی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش (جهان از دریچه علم و عقل و وحی)

کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش (جهان از دریچه علم و عقل و وحی) نوشته محمود رضاقلی به نقد و بررسی روش‌های کاربردی در هستی شناسی و تبیین آفرینش، سرگذشت کیهان؛ پیدایش و گسترش کمی، کیفی جهان، جمع بندی داده‌های علم از پیدایش و گسترش جهان می‌پردازد.

بن بست نظری در جهان امروز، و ناتوانی مکاتب اعتقادی موجود در پاسخگویی به مسائل و معضلات عدیده و بغرنج بشری، پژوهش و به همراهزنگری انتقادی در اصول و مبه همراهنی معرفت شناختی و فلسفی این مکاتب را جهت شناخت حقیقت ضروری ساخته هست. اما آنچه این پژوهش و به همراهزنگری انتقادی را در شناسایی حقیقت توانا می‌گرداند، روش مقایسه‌ای هست. انصاف و واقع بینی حکم می‌کند که هیچ مکتبی جداگانه مورد سنجش و نقد و بررسی قرار نگیرد؛ هر مکتبی به همراهید به همراه مکاتب رقیب و منافی خود در مبه همراهنی معرفت شناسی (روش شناسایی جهان) و پاسخ‌هایی که هر یک به پرسش‌های فلسفی مربوط به هستی، تاریخ و انسان می‌دهند، مقایسه شود.

شناخت و فهم مبه همراهنی و اصول نظری مکاتب عقیدتی رقیب در یک نگرش سیستمی و سنجش انتقادی و مقایسه‌ای آن‌ها، همچنین پیش نیاز فهم و تحلیل و ارزیابی بینش‌ها، مواضع و روش‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی به همراهورمندان (واقعی و ادعایی) این مکاتب هست؛ زیرا آنچه ماهیت و جهت کارکردی این بینش‌ها، مواضع و روش‌ها را تعیین می‌کند، اصول راهنمای اندیشه یا دستگاه معرفت شناختی و فلسفی مکتب هست.

معرفت شناسی و فلسفه (تبیین جهان، انسان و تاریخ) ستون پایه و سنگ زیرین هر دستگاه نظری، ارزشی (ایدئولوژی = مکتب اعتقادی = اندیشه راهنما) هست که به نوبه خود تعیین کننده رویکرد سیاسی و اجتماعی پیروان آن هست. میزان کارآمدی، پایداری، واقع بینی و انسجام درونی دستگاه نظری، ارزشی را نیز این سنگ زیرین تعیین می‌کند؛ هر چه اصول و مبه همراهنی اندیشه راهنما تطبیق بیشتری به همراه جهان واقعی بیرون از ذهن داشته به همراهشد، دستگاه نظری، ارزشی منسجم‌تر، پایدارتر و کارآمد تر خواهد بود. در نبود روش درست شناسایی و فلسفه منطبق بر واقعیت، انسان به تولید نظریه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارآمد و راهگشا توانا نخواهد بود.

در بخشی از کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش می‌خوانید:

کل هستی نمایان‌گر بنیاد و حقیقت واحدی هست؛ اما هستی مادی را مراتب تکاملی از ساده به پیچیده هست. هستی مادی در عین آن که نظم عام و یگانه‌ای را پیروی می‌کند؛ نظمی که در پویش جدالی ماده به همراهزتاب می‌یابد، در بخش‌های گوناگون خود تحت حاکمیت نظم خاص هست. پدیده‌ها در جهان‌های گوناگون کیهانی (طبیعت بی‌جان، طبیعت زیستمند و جهان انسانی) دسته‌بندی می‌شوند؛ اما به همراه آن که میان پدیده‌های دسته‌بندی شده سه گانه عناصر و نظامات مشترک دیده می‌شود، از کیفیت و ماهیت یکسان برخوردار نیستند. حتی در درون این جهان‌ها نیز پدیده‌ها کم و بیش به همراه هم تفاوت دارند.

فهرست مطالب

پیش گفتار

بخش اول: نقد و بررسی روش‌های کاربردی در هستی شناسی و تبیین آفرینش

بخش دوم: سرگذشت کیهان؛ پیدایش و گسترش کمی، کیفی جهان

بخش سوم: جمع بندی داده‌های علم از پیدایش و گسترش جهان

بخش چهارم: کلیات فلسفه؛ قضایای جدلی الطرفین

بخش پنجم: سیر تاریخی تبیین انسان از آفرینش

بخش ششم: ماده گرایی مکانیکی؛ به همراهز تولید ماده گرایی کهن در پرتو اصول مکانیک

بخش هفتم: ماده گرایی دیالکتیکی؛ ماده گرایی انقلابی

بخش هشتم: ایده آلیسم؛ انکار واقعیت مستقل جهان بیرون از ذهن

بخش نهم: مفهوم خدا

بخش دهم: شرک و شک و شر

بخش یازدهم: رابطه خدا و جهان نزدفلاسفه الهی؛ حلقه میانه شرک و توحید

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم