دانلود کتاب هنر زور نگفتن

۲۳ دی ۱۳۹۶ کتاب


کتاب هنر زور نگفتن نوشته مهدی منازاده، مسئله متقاعدسازی افراد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف را بیان می‌کند.


هر جا که پای ارتبه همراهط بین انسان‌ها در میان هست، متقاعد سازی بصورت واضح دیده می‌شود. متقاعد سازی یک دایره‌ی بزرگ هست. مهارت‌هایی که بنابر رابطه‌های انسانی هستند، هر کدام بنابر ظرفیت خود، از متقاعدسازی هستفاده می‌کنند.


مدیران بسیاری هستند که کارمندان خود را به زور و تهدید قطع کردن حقوق اداره می‌کنند و خود را بی‌نیاز از آموزش اصول متقاعد

سازی می‌دانند.


نقطه‌ی کور در متقاعدساز‌ی اینجهست که بسیاری از افراد خود را بی‌نیاز از این فن می‌دانند. افرادی هم هستند که خود را متقاعدکننده‌ی خوبی می‌بینند اما آن‌ها تفاوت فریب و متقاعدسازی را نمی‌دانند.


فروشنده‌هایی هستند که بویی از تکنیک‌های مشتری مداری و متقاعدسازی مشتری به آن‌ها نرسیده و از رکود به همراهزار حرف می‌گویند.

کلمات کلیدی: روانشناسی ارتبه همراهطات، متقاعد سازی، آموزش متقاعد سازی، کتاب اصول متقاعد سازی، متقاعد کردن، متقاعد کردن افراد، قانع کردن دیگران

دانلود کتاب هنر زور نگفتناین کتاب را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم